TYPE

1. n 1) тип, типовий зразок; типовий представник (чогось); true to ~ типовий, характерний; 2) різновид; 3) рід; клас; група; blood ~ група крові; 4) символ; 5) модель, зразок, взірець; 6) зображення на монеті (на медалі); 7) характерний знак; 8) штамп; відбиток; 9) друк, літера; 10) шрифт; black (bold, fat) ~ жирний шрифт; Italic ~ курсив; Roman ~ прямий шрифт; ♦ ~ founder шрифтоли-варник; ~ page полоса набору; ~ printer телетайп; ~ slug рядок, відлитий на лінотипі; ~ target військ. планова ціль; 2. v 1) друкувати на машинці; to ~ a letter надрукувати листа на машинці; 2) мед. визначати групу крові.

Англо-український словник Балла М.І. 

TYPEBAR →← TYPAL

T: 0.080936339 M: 3 D: 3